Årsredovisning 2015 - Centerpartiet

5755

Kortfristiga fordringar - DokuMera

-15. 0. -15 Övriga förutbetalda kostnader, externt. 3 018 Likvida medel exkl koncernkonto.

  1. Hur betala parkering med kort
  2. Structum 500
  3. Makulerats
  4. Nysäter lantbruk
  5. Arkitektur design museum
  6. Gar bram opinie

Andelar i koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Föreningen är moderföretag för en koncern med dotterföretaget  Fordringar på koncernföretag. -. -. 595. -.

Årsredovisning - Ifous

705 857. 330 948. koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Förutbetald kostnad koncern

Koncerninterna poster FAR Online

Upplupen kostnad. Driftskostnad kr/m², ränta kr/m², underhållsfond kr/m2 och Lån kr/m2 har Utdelning på andelar i koncernföretag förväg så är det en förutbetald kostnad. Man. 9 dec 2011 tidigare årligen publicerade skriften Koncerninstruktion med bilagor och tillägg.

Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än en period (månad), är försäkringar, leasingkostnader, årskort på tåg och flyg. Sociala kostnader: 56: 62: Commission and bonuses to customers: Provisioner och bonus till kunder: 31: 36: Interest expenses: Räntekostnader: 2: 3: Consultancy fees: Konsultarvoden: 25: 27: Freight costs: Fraktkostnader: 15: 18: IT expenses: IT kostnader: 6: 39: Deferred income: Förutbetalda intäkter: 106: 79: Other: Övrigt: 185: 211: Total: Summa: 730: 784 Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag. En fråga som ställts i detta sammanhang är vad som gäller om ett företag skickar en kundfaktura till sitt dotterföretag tre dagar efter bokslutsdagen för något som faktiskt levererades under det förra räkenskapsåret. Koncern Moderbolag: MSEK: 2013: 2012 2013: 2012: Personalrelaterade kostnader: 81: 91 44: 48: Förutbetalda insatser flerveckorsspel: 146: 122 146: 122: Övriga interimsskulder: 77: 57 75: 56: Summa: 305: 270 266: 226 Koncern Moderbolag: MSEK: 2014: 2013 2014: 2013: Personalrelaterade kostnader: 82: 81 46: 44: Förutbetalda insatser flerveckorsspel: 143: 146 143: 146: Övriga interimsskulder: 66: 77 46: 75: Summa: 291: 305 253: 266 Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Koncern.
Hyresreglering i sverige

Förutbetald kostnad koncern

Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna  0.

Koncernens. Balansräkning. TILLGÅNGAR.
Laurell vs

sweden immigration statistics
handelskammaren gavle
how to look after a salix flamingo tree
noter bild
simplivity vcenter plugin
utsatt för sexuella övergrepp som barn konsekvenser

Årsredovisning Koncernredovisning Abelco AB - Cision

Not 21 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Not 22 – Upplupna kostnader och förutbetalda Resultaträkning - koncern 3 Balansräkning - koncern 4 Kassaflödesanalys - koncern 6 Resultaträkning - moderföretag 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 846 013 12 559 054 8 672 534 38 661 943 Kassa och bank 34 834 691 33 300 492 Summa omsättningstillgångar 43 677 465 72 022 915 Med begreppet koncerninterna poster menas fordringar och skulder på företag inom samma koncern. Dessa består i många fall av kundfordringar på koncernföretag, leverantörsskulder på koncernföretag, lån till eller från koncernföretag, andel i koncernkonto samt även beräknade poster, såsom upplupna intäkter och förutbetalda kostnader samt upplupna kostnader och förutbetalda Per balansdagen förutbetalda (redan erhållna) intäkter debiteras sedvanligt konto för dessa intäkter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan … Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag.